Gebruikersvoorwaarden ratings en reviews

Gebruikersvoorwaarden en bepalingen voor ratings en reviews

1. Definities
In deze voorwaarden hebben de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis:
Content: een beoordeling van een op de Website aangeboden product in de vorm van een naam, leeftijd, huidtype, score en bericht welke door de Gebruiker kan worden geplaatst op de Website.
Gebruiker: een natuurlijk persoon van minimaal 16 jaar oud, die gebruik maakt van de Rating-service door Content te plaatsen op de Website.
Rating-service: online service waarmee een Gebruiker op de Website aangeboden producten kan beoordelen door middel van het plaatsen van een score en/of het delen van ervaringen door middel van een bericht op de Website in het daarvoor bestemde beoordelingsscherm.
Website: de website van Biodermal.nl. Biodermal.nl is een merk van Omega Pharma N.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen ‘Biodermal’.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Rating-service door Gebruiker op de Website.

3. Gebruiksvoorschriften
3.1 De Gebruiker dient minimaal 16 jaar oud te zijn om gebruik te kunnen maken van de Rating-service.
3.2 De Gebruiker zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van de service en zal zich gedragen zoals mag worden verwacht op een openbaar forum. In het bijzonder zal de Gebruiker geen Content verzenden:
– welke onwaar, onjuist of misleidend is;
– welke aanstootgevend, beledigend of discriminerend is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
– die in strijd is met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
– die de privacy of persoonlijke levenssfeer van derden schendt; welke inbreuk maakt of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van Biodermal of derden;
– voor reclame- of marketingdoeleinden;
– welke spam of andere ongewenste berichten bevat;
– welke malware bevat.
3.3 Richtlijnen voor het geven van een beoordeling:
– beperk jouw beoordeling tot het product en jouw persoonlijke ervaringen ten aanzien van het gebruik;
– beschrijf waarom het product je wel of niet bevalt; noem geen concurrenten of specifieke prijs die je voor het product hebt betaald;
– geef geen persoonsidentificerende informatie zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie;
– schrijf jouw beoordeling in het Nederlands.
– als je feedback wilt geven over de keuze van de prijzen, het bestel- of leveringsproces of andere zaken gerelateerd aan de klantenservice dan verzoeken wij je hiervoor geen gebruik te maken van de Rating-service. Je kunt hiervoor direct contact opnemen met de klantenservice van de leverancier
3.4 Biodermal behoudt zich het recht voor om Content te weigeren of te verwijderen, waaronder begrepen Content waarvan Biodermal van mening is dat deze in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden.
3.5 Biodermal staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de Content.

4. Licentie en intellectuele eigendom
4.1 Door het verzenden van Content naar de Website
– geeft de Gebruiker Biodermal een onherroepelijk, overdraagbaar recht om de Content te gebruiken, te publiceren of anderszins openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan, aan te passen, te verveelvuldigen, aan derden te verstrekken en door derden te laten publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en commercieel te exploiteren zonder dat Biodermal daarvoor aan Gebruiker een vergoeding verschuldigd is
– verleent de Gebruiker toestemming aan Biodermal voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit is opgenomen in de Content, en de verstrekking daarvan aan derden;
4.2 Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen heeft verkregen van derden. Gebruiker vrijwaart Biodermal en voor haar werkzame personen voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden in verband met een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig handelen jegens derden door het publiceren van Content van Gebruiker.

5. Privacy
Biodermal verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig het op de website gepubliceerde privacybeleid van Omega Pharma N.V. Door het verzenden van Content gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de door Gebruiker opgegeven persoonsgegevens mogen worden gebruikt om contact met Gebruiker op te nemen over de status van de beoordeling en voor andere administratieve doeleinden met betrekking tot de verwerking en verzending van de Content. Uw e-mailadres wordt dus niet gebruikt voor het verzenden van actie & aanbiedingen.

Privacy Statement   |  

Cookie-instellingen

  |   © Biodermal

Online kopen

Offline kopen